Selecteer een pagina

Wka shirts is onderdeel van Utrecht-Promotions en hanteert dezelfde algemene voorwaarden.

1. Algemeen

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten bij Utrecht-Promotions zijn bij
uitsluiting van eventuele andere voorwaarden deze algene voorwaarden van toepassing.

2. Toepassing
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij
Utrecht Promotions als leverancier van producten optreedt.
2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de
toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

3. Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen van Utrecht Promotions zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden
onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Utrecht Promotions heeft het
recht in plaats van het bestelde product een alternatief gelijkwaardig product te leveren dan
wel de overeenkomst te ontbinden. Zet en drukfouten blijven te allen tijde voorbehouden.
3.2 Utrecht Promotions behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in
het bijzonder wanneer dit op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook
artikel 5.3.
3.3 Na overschrijding van de sluitingsdatum van een aanbieding of een actieperiode kan de
koper geen gebruik maken van de desbetreffende actie dan wel aanbieding.

4. Overeenkomst
4.1 De koopovereenkomst tussen Utrecht Promotions en koper is tot stand gekomen op het
moment dat de zichttermijn van 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling is verstreken.
4.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Utrecht
Promotions.Utrecht Promotions is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde
voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een
bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Utrecht Promotions dit mee binnen tien (10)
werkdagen na ontvangst van de bestelling.

5. Prijs en levering
5.1 Alle prijzen zijn exclusief Nederlandse omzetbelasting tenzij anders afgesproken,
exclusief andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, alsmede eventuele in
het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend-, opslag- en/of
administratiekosten. Indien de koper zich niet in het land van de verzending bevindt, is de
koper aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.
5.2 Prijzen zijn inclusief standaardverpakking en exclusief vrachtkosten, tenzij anders
overeengekomen.
5.3 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode van de
bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de
overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door
Utrecht Promotions .
5.4 Utrecht Promotions kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen,
afbeeldingen en teksten.
5.5 Leveringen geschieden E.X.W (af fabriek/verkooppunt/magazijn ), tenzij anders
overeengekomen.
5.6 Utrecht Promotions behoudt zich het recht voor de zaken in meer dan één zending af te
leveren.
5.7 Bij bestellingen levert Utrecht Promotions binnen vijf (5) werkdagen na orderbevestiging
op het opgegeven afleveradres af, mits op voorraad en mits betaald.
5.8 Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Utrecht
Promotions is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van
levertijden. De maximale levertijd zal 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen.
5.9 Utrecht Promotions zorgt voor bezorging per post of verzending op enige andere wijze ter
keuze van Utrecht Promotions.
5.10 Het eigendom van producten gaat over op koper bij aflevering indien producten betaald
zijn.
5.11 De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter
beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld, indien koper afname weigert of nalatig
is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de
voor levering bestemde producten worden opgeslagen voor risico van de koper nadat Utrecht
Promotions hem op de hoogte heeft gesteld. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten
verschuldigd zijn.

6. Intellectuele en Industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Utrecht
Promotions geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Utrecht Promotions garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken
op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
6.3 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de site van Utrecht Promotions,
waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Utrecht Promotions
en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben. Dit betekent onder meer dat het
niet is toegestaan zonder onze toestemming de op de website van Utrecht Promotions
vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor
persoonlijk gebruik.

 

7. Verzendkosten producten
7.1 Alle prijzen van de producten op de website van Utrecht Promotions zijn exclusief
verzendkosten (tegen geldende tarieven).Utrecht Promotions kan u vooraf informeren over de
hoogte van deze kosten.

 8. Retour producten

8.1 Producten, die u via Utrecht Promotions heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen
binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst retour worden gestuurd, mits de aankoop niet is
gebruikt en in de originele verpakking verkeert en tevens niet van een bedrukking of andere
veredelingstechniek is voorzien .De koper kan binnen zeven (7) werkdagen na bestelling zijn
bestelling herroepen, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. Mits
voldoende gefrankeerd. De koper heeft dan ook mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds
voldaan, gerestitueerd te krijgen. Hiertoe dient u binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst op
het afleveradres contact op te nemen met Utrecht Promotions. De gemaakte kosten zullen
door Utrecht Promotions in rekening worden gebracht.
8.2 Wanneer u een product met een fout heeft ontvangen, wordt deze door Utrecht
Promotions kosteloos omgeruild voor exact hetzelfde product, mits de aankoop niet is
gebruikt en in de originele verpakking verkeert, tenzij dit product niet meer voorradig of “end
of life” is. De koper heeft recht op restitutie van het orderbedrag, mits reeds voldaan. Hiertoe
dient u binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met
Utrecht Promotions.
8.3 Wanneer u in plaats van het bestelde product een ander product heeft ontvangen, wordt
deze door Utrecht Promotions kosteloos omgeruild voor het door u bestelde product mits de
aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking verkeert. De koper heeft recht op
restitutie van het orderbedrag, mits reeds voldaan. Hiertoe dient u binnen zeven (7)
werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met Utrecht Promotions.
8.4 Wanneer krachtens het bovenstaande enigerlei product mag worden geretourneerd, wordt
het door u betaalde bedrag binnen veertien (14) dagen op uw bank- of girorekening gestort. U
dient hierover altijd contact op te nemen met Utrecht Promotions.
8.5 Als de bovenstaande termijnen niet worden gerespecteerd door de koper, zijn de
bovenstaande rechten van de koper door een met ommekomst van die termijn vervallen.

9. Klachten, onderzoekplicht, verjaring en nakoming

9.1 Reclamering ter zake het niet ontvangen van de bestelling dient binnen zeven (7) dagen na
ontvangst van de factuur te gebeuren, daar anders de juistheid van de factuur vaststaat.
9.2 Reclamering ter zake van gebreken in de producten dient schriftelijk en zo spoedig
mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst op het
afleveradres ofwel – bij niet zichtbare gebreken – binnen eenentwintig (21) dagen nadat de
gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.
9.3 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de
overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Utrecht Promotions daarvan
zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) dagen na de aflevering, althans nadat
constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Indien
is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft u de keuze de
betreffende producten tegen retournering daarvan te laten vervangen door nieuwe producten
dan wel de factuurwaarde daarvan gerestitueerd te krijgen. Indien u een product om welke
reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) dagen na
aflevering aan Utrecht Promotions te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval
slechts geaccepteerd indien het product onbeschadigd is, hierbij geldt tevens dat de kosten
voor retourzendingen voor uw rekening komen.

10. Aansprakelijkheid
10.1 Utrecht Promotions aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van
of verband houdend met de uitvoering van deze overeenkomst c.q. de levering van zaken,
behoudens indien en voor zover de schade is ontstaan uit eigen handelen of nalaten van
Utrecht Promotions geschiedt hetzij met het opzet die schade te veroorzaken, hetzij roekeloos
en met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien.

11. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
11.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Utrecht Promotions en de koper is Nederlands recht
van toepassing.
11.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige
overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn,
zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut
of, indien Utrecht Promotions daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon- of
vestigingsplaats van Utrecht Promotions of de koper. De procedure zal worden gevoerd in de
Nederlandse taal. Het scheidsgerecht beslist naar de regelen des rechts.

12. Nederlandse tekst prevaleert
12.1 De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen
daarvan.

13. Persoonsgegevens
13.1 De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens,
zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door Utrecht Promotions
nageleefd.
13.2 Utrecht Promotions zal de door de koper verstrekte gegevens opnemen in een bestand.
Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de koper en
nog zolang worden bewaard als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten naar
aanleiding van de uitvoering van de bestelling. Er zullen geen gegevens aan derden worden
verstrekt waarbij de privacy van de koper in het geding komt.

14. Diversen
14.1 Indien u aan Utrecht Promotions schriftelijk opgave doet van een adres, is Utrecht
Promotions gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Utrecht
Promotions schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te
worden gezonden,
14.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere
overeenkomst met Utrecht Promotions in strijd mochten zijn met enig toepasselijk
rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden
vervangen door een door Utrecht Promotions vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare
vergelijkbare bepaling.

15. Wijziging algemene voorwaarden
15.1 Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde zonder aankondiging of verlies van
enig recht door Utrecht Promotions worden gewijzigd of aangevuld. De wijzigingen zullen
worden bekendgemaakt op de website van Utrecht Promotions De wijzigingen treden in
werking veertien (14) dagen na bekendmaking of op een latere datum welke in deze
bekendmaking is vermeld.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
WordPress Video Lightbox